...

Tag Archives: phân biệt inox 304 và inox 316

Các phương pháp phân biệt inox 304 và inox 316 khả thi nhất

Trong việc mua bán nguyên vật liệu thép không gỉ, vì giá trị đơn hàng lớn, việc kiểm tra để xác định chất lượng hàng hóa là cần thiết. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp sẽ không thể làm được. Vậy cách nhận biết, phân biệt inox 304 và inox 316 như thế nào? […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.